Vedtægter for

Idrætssamvirket

Brønderslev

 

§ 1: FORENINGENS NAVN OG FORMÅL

1) Foreningens navn er "IDRÆTSSAMVIRKET BRØNDERSLEV"

2) Dens formål er at støtte og fremme idrætslivet i Brønderslev Kommune og at arbejde for at skaffe tilsluttede foreninger så gode trivselsforhold som muligt.

§ 2: FORENINGENS VIRKE

1) Idrætssamvirket repræsenterer i alle forhold de tilsluttede foreninger ved forhandlinger m.m. med kommunen. I særlige tilfælde skal – evt. efter ønske fra foreningen og/eller kommunen – repræsentanter for de pågældende foreninger deltage i sådanne forhandlinger.

2) Ansøgninger m.v. af enhver art fra foreningerne til kommunen skal i henhold til foranstående fremsendes gennem Idrætssamvirket til videre foranstaltning.

3) Idrætssamvirket foretager på grundlag af oplysninger fra foreningerne – udarbejdelse af budgetforslag til kommunen.

4) For så vidt angår større ønsker af anlægsmæssig eller lignende art foretager Idrætssamvirket på grundlag af de indhentede budgetter fra foreningerne og evt. efter en nærmere forhandling med den pågældende forening en kritisk gennemgang af ønskerne med henblik på optagelse i budgetforslag til kommunen.

§ 3: MEDLEMMER

1) Medlemskab opdeles i 2 grupper, hvoraf gruppe A omfatter foreninger, der gennem deres union er eller kan være tilsluttet et af de 3 hovedforbund: DIF, DGI eller DFIF.

Gruppe B omfatter sådanne foreninger, som ikke er eller kan være tilsluttet et af de nævnte forbund, men som godkendes til optagelse efter § 3. 4.

 

2) Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen for IDRÆTSSAMVIRKET BRØNDERSLEV og skal være bilagt:

1. Fortegnelse over foreningens bestyrelsesmedlemmer.
2. Oplysninger om medlemstal.
3. Et eksemplar af foreningens vedtægter.
4. Oplysninger om, hvilket forbund foreningen evt. er tilsluttet.

3) Det skal af foreningens vedtægter fremgå, at evt. overskydende midler efter betaling af alle skyldige beløb (herunder også vedr. afhændelse af fast ejendom) ved foreningens ophævelse skal indsættes på konto i pengeinstitut i mindst 3 år til disposition for en ny forening af samme kategori i samme lokalområde i kommunen. Kontoen, der skal stå under administration af Idrætssamvirket, overgår efter den anførte periode til Idrætssamvirket.

Hvis der dannes en ny forening ved sammenlægning af eksisterende foreninger under Idrætssamvirket overføres foreningernes midler til den nye forening, der straks er tilskudsberettiget

Udbetalingen til den nye forening sker med baggrund i dennes medlemstal pr. 31-12-åå. Disse udbetalinger sættes op mod de samlede à – conto udbetalinger, der tidligere er sket til de foreninger, der er basis for sammenlægningen.

4) bestyrelsen afgør, om et medlem af gruppe A kan optages, medens optagelsen af gruppe B-medlemmer afgøres af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Antallet af medlemmer i gruppe B må aldrig overstige halvdelen af det samlede medlemstal.

5) medlemskontingent fradrages i det foreningen tilkommende tilskud.

§ 4: GENERALFORSAMLING OG REPRÆSENTANTER TIL DENNE

1) Foreninger, hvis samlede aktive medlemstal ikke overstiger 100, har ret til 1 – én repræsentant, øvrige foreninger kan sende 2 – to repræsentanter. De danner sammen med Idrætssamvirkets bestyrelse generalforsamlingen i Idrætssamvirket Brønderslev.

2)  Der kan kun afgives stemme ved personligt fremmøde.

3) I forhold, der vedrører et af hovedforbundene, har kun foreninger, tilsluttet det pågældende forbund, stemmeret.

4) Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal ske skriftlig eller ved e-mail til de tilsluttede foreninger. Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før mødet og offentliggøres på samvirkets hjemmeside inden generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afvikles efter følgende dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Navneopråb og valg af to stemmetællere

3.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning

4.      Kassereren aflægger det reviderede regnskab

5.      Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent til Idrætssamvirket.

6.      Valg af medlemmer til bestyrelsen

7.    Valg af revisorer

8.      Eventuelt 

5) Ønsker bestyrelsen for Idrætssamvirket eller mindst 4 – fire – tilsluttede foreninger indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, skal der indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Foreningerne kan kræve ekstraordinær generalforsamling efter skriftlig anmodning med vedlagt dagsorden, der skal tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen. Indkaldelsen skal i påkommende tilfælde ske på samme måde, som indkaldelse til ordinær generalforsamling

6) For at en generalforsamling kan være beslutningsdygtig, skal mindst 1/5 – en femtedel – af foreningens stemmeberettigede medlemmer være til stede.

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

Til vedtagelse af forslag om udelukkelse af en medlemsforening eller ophævelse af Idrætssamvirket kræves dog, at halvdelen af medlemmerne er repræsenteret, og at forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 – to tredjedele – af de afgivne stemmer. Er halvdelen af medlemmerne ikke repræsenteret, men forslaget vedtages med en majoritet af 2/3 - to tredjedele – af de afgivne stemmer, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 4 uger. Hvis denne generalforsamling er beslutningsdygtig kan vedkommende forslag vedtages med 2/3 - to tredjedele – af de afgivne stemmer.

7) Til alle generalforsamlinger er der adgang for medlemmer af foreninger under Idrætssamvirket, men kun bestyrelsen og repræsentanterne kan deltage i forhandlinger og afstemninger.

§ 5: BESTYRELSEN

1) På den ordinære generalforsamling vælges blandt medlemmerne en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen indstiller antallet af bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen. Formanden vælges (i lige år), kassereren (i ulige år) og vælges direkte af generalforsamlingen. I de lige år vælges yderligere 2/3 medlemmer og i ulige år vælges yderligere 1/2 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Suppleanter vælges for 1 år.

Revisorerne vælges ligeledes for 2 år, hvor en er på valg hvert år. Revisorsuppleanten vælges hvert år

2) Der kan aldrig sidde mere end et gruppe B-medlem i bestyrelsen. Er et B-medlem valgt til bestyrelsen, kan suppleanten ikke vælges blandt B-medlemmerne.

3) Bestyrelsen leder og repræsenterer Idrætssamvirket. Den konstituerer sig selv, således at posterne som næstformand og sekretær besættes. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

4) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer, heriblandt formand eller næstformand er til stede.5) Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden eller kassereren. Formanden eller kassereren kan alene disponere over foreningens midler. Indgåelse af økonomiske forpligtigelser skal forinden godkendes af bestyrelsen.

6) Bestyrelsen har ret til at overvære de af medlemmerne arrangerede offentlige idrætsstævner og opvisninger. Legitimationskort, udstedt af Idrætssamvirket, må forevises.

7) Det er en betingelse for at være medlem af bestyrelsen, at pågældende er medlem af en forening under idrætssamvirket, og at han/hun ikke er udelukket fra at beklæde tillidshverv af en af dansk idræts hovedorganisationer

8) Ingen kan indvælges i bestyrelsen uden at være til stede på generalforsamlingen eller ved at have givet skriftligt tilsagn forud for denne.

§ 6: REGNSKAB

1) Regnskabsåret er kalenderåret.

2) Regnskabet revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer. Der vælges 1 revisor hvert år. Funktionsperioden er 2 år. Revisorsuppleanten vælges for 1 år.

3) Revisorerne skal være medlemmer af en forening under Idrætssamvirket.

4) Regnskabet skal fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

5) Medlemmerne skal hvert år på anfordring indsende oplysning til Idrætssamvirket om:

1. Medlemstal pr. 31/12 f. å.

2. Navn og adresse på foreningens formand, kasserer og sekretær.

3. Forenings godkendte og reviderede regnskab.

4. Sådanne øvrige spørgsmål, som måtte være nødvendige for beregningen af tilskud m.v., herunder også budgetforslag for kommende år m.v.

 

§ 7: UDMELDELSE OG UDELUKKELSE.

1) Udmeldelse må ske skriftligt til Idrætssamvirket.

2) Udmeldelse som følge af foreningens ophør skal være bilagt foreningens afsluttede regnskab, påtegnet af revisorerne. Forinden skal samtlige foreningens aktiver og passiver være opgjort og evt. fast ejendom skal være afhændet og handelen endeligt afsluttet. Det er den sidst valgte bestyrelse for foreningen, der har ansvar for, at afviklingen er sket, således at Idrætssamvirket ikke pådrages hverken gældsforpligtelser eller forpligtelse til at realisere foreningens endelige nedlukning og afslutning.
 

Råder foreningen over fast ejendom skal Idrætssamvirket underrettes før afhændelse af bygninger og inventar og mulige afhændelsesforløb skal drøftes.

3) Handler en forening mod Idrætssamvirkets interesser, kan den udelukkes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 § 8: OPHÆVELSE.

1) Hvis Idrætssamvirket i kraft af en generalforsamlingsbeslutning – efter at reglerne i § 3 er iagttaget – skal ophæves, fyldestgøres først alle gældsforpligtigelser, hvorefter foreningens formue og det på fond indestående beløb samt evt. fast ejendomme under Idrætssamvirkets administration, tilfalder Brønderslev Kommune og anvendes som støtte for idrætsarbejdet i kommunen.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 26. 03. 2008 (ÆNDRING AF OPRINDELIGE VEDTÆGTER).

Vedtægter ændret i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 24. marts 2009.

Vedtægter ændret i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 28. april 2011.

Vedtægter ændret i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 8. juni 2021.

 

Søren Krog Jensen                    Klaus Riis Klæstrup                    Poul Hedelund Lønbro

 

Gitte Hviid Christiansen                    Jes Jacob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultimate Web