Referat af ordinær generalforsamling for

 

Idrætssamvirket  Brønderslev-Dronninglund

 

onsdag den 26. marts 2008 kl. 19.00

i

Hjallerup Idrætscenter. 

Dagsorden: 

1.   Valg af dirigent. 

                             2.   Navneopråb og valg af to stemmetællere. 

3.   Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 

                             4.   Kassereren aflægger det reviderede regnskab. 

                             5.   Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent til Idrætssamvirket. 

                             6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: 

                                                          Aase Grønlund Jensen, formand (modtager ikke genvalg) 

                                                          Egon Jensen (modtager ikke genvalg)

                                                          Dorte Dahl Jensen (modtager ikke genvalg)

                                                          Søren Krog Jensen (modtager genvalg)

                                                         

                                   Valg af suppleanter.  

                                                          Der skal vælges 2 suppleanter.                                  

                             7.   Valg af revisorer. På valg er: 

                                                          Flemming Kvist                                              

                                   Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er: 

                                                          Mette Holland.                                                                                      

8. Eventuelt.  

Bestyrelsen

 Ad. 1:                  Søren Krog Jensen valgt. 

Ad. 2:                  Stine O. Jensen og Georg Holmsteen valgt. 

Ad. 3:                  Aase Grønlund Jensen aflagde bestyrelsens beretning.

                             Beretningen vedlagt

                             Beretningen godkendt. 

Ad. 4:                  Poul Lønbro aflagde det reviderede regnskab.

                             Regnskabet vedlagt.

                             Regnskabet godkendt. 

Ad. 5:                  Vedtaget, at det nuværende kontingent fastholdes. 

                             Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtaget.

                             Forslaget vedlagt. 

Ad. 6:                  Svend Erik Trudslev blev valgt til formand. 

                             Søren Krog Jensen og Stine O. Jensen blev valgt til bestyrelsen. 

                             Preben Jensen og Keld Andreasen blev valgt til hhv. 1. og 2. suppleant. 

Ad. 7:                  Flemming Kvist blev valgt til revisor. 

                             Mette Holland blev valgt til revisorsuppleant. 

Ad. 8:                  AaGJ takkede Dorte Dahl Jensen for hendes indsats i bestyrelsen. Hun takkede ligeledes

                             Egon Jensen for hans mangeårige bestyrelsesarbejde, herunder hans store indsats i forbindelse

                             med etableringen af det ”nye” idrætssamvirke. 

                             SET takkede Aase Grønlund Jensen for hendes indsats som mangeårig formand for idrætssamvirket.

                             Indsatsen resulterede i et ”nyt” idrætssamvirke og, for de tilsluttede foreninger, en rigtig god

                             Brønderslev-ordning. 

                             Svend Erik Trudslev afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og de 

                             fremmødte. 

Dirigent 

Søren Krog Jensen

Ultimate Web