Referat af generalforsamling

i Brønderslev tirsdag d. 24. marts 2009

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Navneopråb og valg af to stemmetællere.

3.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

                      4.   Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

5.   Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

                      6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

                                            Poul Lønbro, kasserer (modtager genvalg)

                                            Peter Jensen (modtager genvalg)

                           Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

                      7.  Valg af revisorer. På valg er:

                                            Bente Pedersen

                             Valg af en revisorsuppleant.

                      8. Eventuelt.

 

Ad. 1: Valg af dirigent

 

Søren Krog Jensen blev valgt

 

Ad. 2: Navneopråb og valg af 2 stemmetællere

 

Blandt de 35 fremmødte personer er 28 stemmeberettiget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig!

 

Ad. 3: Bestyrelsens beretning

 

Beretning godkendt på generalforsamlingen (Se beretningen på hjemmesiden)

 

Drøftelse omkring halbyggeri ~ økonomi ~ langtidsplanlægning m.m.

 

Lystfiskeri – problemer i forhold til klublokale, kan ISB hjælpe med at finde et lokale? SET opfordre dem til at indbyde os til møde.

 

Ad. 4: Regnskab

 

Regnskab fremlagt og godkendt.

 

Spørgsmål omkring hvad pengene i ISB skal bruges til? (SET foreslår at det tages op på næste generalforsamling, man kan evt. diskutere om nedbringelse af kontingent.)

 

Ad. 5: Indkomne forslag

 

Kontingent for 2009 er uændret.

 

Vedtægter for Idrætssamvirket Brønderslev ændres således:

 

§ 4, 4) Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og osv.,

 

ændres til:

 

§ 4, 4) Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned og osv.

 

Forslaget godkendt.

 

 

Ad. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

Poul Lønbro er genvalgt som kasserer og Peter Jensen er genvalgt til bestyrelsen.

 

Suppleanter: Per Lentz og Preben Jensen er valgt.

 

 

Ad. 7: Valg af revisorer:

 

Bente Pedersen er genvalgt.

 

Mette Holland er genvalgt som revisorsuppleant

 

 

Ad. 8: Eventuelt

 

 

 

Referent – 24.03.09

 

Stine O Jensen

Ultimate Web