Referat af ordinær generalforsamling for

 

Idrætssamvirket  Brønderslev-Dronninglund

 

tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.00

i

Brønderslev Hallen.

 

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

 

                      2.   Navneopråb og valg af to stemmetællere.

 

3.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

 

                      4.   Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

 

                      5.   Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent til Idrætssamvirket.

 

                      6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:  

                                            Poul Lønbro, kasserer (modtager genvalg)  

                                            Svend Erik Trudslev (modtager genvalg)

                                            Søren Krogh Jensen (modtager genvalg)

                                           

                            Valg af suppleanter.  

                                            Der skal vælges 2 suppleanter.                           

                      7.   Valg af revisorer. På valg er: 

                                            Bente Pedersen.                                 

                             Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er:  

                                            Erik Therkelsen.                                                                

8. Eventuelt.  

 

Ad. 1:            Flemming Kvist valgt.

 

Ad. 2:            25 foreninger til stede med 35 stemmer. Samlet antal stemmer i ISBD: 112.

                      2 stemmetæller: Benny Lykkenshede og Tommy Jensen valgt.

 

Ad. 3:            Der henvises til den skriftlige beretning.

Beretningen godkendt.

 

Ad. 4:            Der henvises til det fremlagte regnskab.

Regnskabet godkendt.

 

Ad. 5:            Ingen indkomne forslag.

                      Vedtaget, at det nuværende kontingent fastholdes.

 

Ad. 6:            Poul Lønbro blev valgt til kasserer.

                     

                      Søren Krogh Jensen trak sit kandidatur til bestyrelsen.

                      Peter Jensen og Svend Erik Trudslev blev valgt til bestyrelsen.

 

                      Søren Krogh Jensen blev valgt til suppleant.

                     

                      Bestyrelsen bemyndiges til at finde 2 suppleanter.

 

Ad. 7:            Bent Pedersen blev valgt til revisorer.

 

Ad. 8:            Mette Holland blev valgt til revisorsuppleant.

 

Ad. 9:            Egon Jensen opfordrede forsamlingen til at komme med emner, opgaver og ideer, som

                      bestyrelsen kan arbejde med i det kommende år.  

Dronninglund Badminton mente, at det kunne være dejligt, hvis ISBD kunne udarbejde brugervenligt informationsmateriale om tilskudsregler o. lign.  

Dronninglund Tennisklub ønskede følgende temaer på banen: Hvordan finder vi nye ledere til vores idrætsforeninger? Hvordan får vi idrætslivet til at blomstre?    

Dronninglund Gymnastikforening: Hvordan sikrer vi, at vi fremover kan få instruktører?  

Hjallerup Idrætsforening: Opfordring til ISBD om at simplificere lovgivningen omkring tilskud.  

                      John Mørch, næstformand SIFA Aalborg, orienterede bl.a. om kasserer hjælp i SIFA.  

                      Aase Grønlund Jensen afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigenten og de  

                      de fremmødte.  

                      Aase Grønlund Jensen takkede for DIFs nye idrætspris ”Du gør en forskel”, som hun

fik overrakt af John Mørch.                 

                     set/

Ultimate Web