Brønderslev Ordningen

Idrætssamvirket

§ 1 Formål:

Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen

hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

giver børn og unge under 25 år mulighed for et aktivt fritidsliv.

Foreningerne og nye afdelinger af eksisterende foreninger skal godkendes af

Fritids- og Kulturudvalget.

§ 2 Tilskudsbetingelser:

Brønderslev Ordningen yder tilskud til aktiviteter på følgende betingelser:

Stk. 1: Foreningen skal have en afgrænset kreds, og det skal fremgå af

vedtægterne, at foreningen er hjemmehørende i Brønderslev

Kommune, samt at deltagelse i aktiviteterne normalt skal stå

åbent for alle under 25 år.

Stk. 2: Foreningen skal kunne gøre rede for deltager- eller medlemsindflydelse,

samt gøre rede for egenbetaling i forhold til aktiviteten.

Stk. 3: Udbetaling af tilskud fra Brønderslev Ordningen starter året efter

optagelse i Idrætssamvirket. Udbetalingen sker på basis af medlemstallet

d. 31. december i tilskudsåret.

Stk. 4: Foreninger, der ikke senest den 1. april har afleveret/indsendt

foreningens reviderede regnskab for det afsluttede kalenderår,

beskæres med 10% i tilskud i forhold til sidste års udbetaling. For

hver efterfølgende måned regnskabet ikke er modtaget, trækkes

der yderlige 10% i tilskud. De manglende foreningers tilskud bliver

først udbetalt, når der foreligger et godkendt regnskab, og

udbetalingen/tilskuddet bliver reduceret med 10% for hver overskreden

måned. Såfremt rammen ikke er opbrugt, vil det tilbageværende

beløb blive udbetalt til de foreninger, der har afleveret til

tiden.

Reglen gælder, uanset hvilken måde Idrætssamvirket/Fritid og

Kultur ønsker regnskaberne indsendt på.

Stk. 4 træder i kraft i forbindelse med regnskabet for 2017.

Side 2/8

Stk. 5: Der kan ikke udbetales tilskud til passive medlemmer eller medlemmer,

der er i kontingentrestance.

Stk. 6: Foreningen må til enhver tid kunne godtgøre, at dens formål er

opfyldt.

Stk. 7: Ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2010 betyder, at

det er en betingelse for at modtage tilskud og få anvist lokaler, at

foreningerne har pligt til at afgive erklæring om indhentelse af

børneattester. Dette skal ske hvert år, og senest ved indsendelse

af regnskabet til Idrætssamvirket.

Manglende erklæring kan medføre bortfald af tilskud.

Stk. 8: Idrætssamvirket refererer til Fritids- og Kulturudvalget.

Konstateret misbrug af Brønderslev Ordningen vil medføre omgående

ophør af tilskud.

Uretmæssigt modtaget tilskud skal altid tilbagebetales.

§ 3 Foreningstilskuddet = Tilskud relateret til aktiviteterne i foreningen:

Det samlede foreningstilskud fordeles af Idrætssamvirket til følgende

formål:

Medlemstilskud 10% - 20%

Lederuddannelse 10% - 20%

Aktivitetsudgifter 70% - 80%

Det samlede foreningstilskud fastlægges ved hvert års budget.

1. Medlemstilskud

Stk. 1: Ydes til alle medlemmer under 25 år.

Stk. 2: Et medlem berettiger til tilskud i flere foreninger eller flere afdelinger

af disse, når der for den enkelte afdeling føres særskilt

regnskab, og der betales en egenbetaling til hver afdeling.

Stk. 3: Medlemmer over 25 år af Brønderslev Handicap Idræt, Hjallerup

Handicap Idræt, BIFOS og Brønderslev Tandemklub får tilskud

beregnet som for unge under 25 år.

Side 3/8

Tilsvarende gælder for medlemmer over 25 år i andre foreninger,

hvis medlemmet har et handicap, der berettiger til Invaliditetsydelse.

(Dokumentation).

Stk. 4: For medlemmer, der er bosiddende udenfor Brønderslev kommune

gælder det, at der sker reduktion i tilskuddet, når disse

medlemmer udgør mere end 20% af det samlede medlemstal for

medlemmer under 25 år.

Stk. 5: Flygtninge, der deltager aktivt i foreninger, friholdes for 25 årsreglen

i den 3-årige integrationsperiode.

Særordning for foreninger omfattet af § 3, nr.1, stk. 3.

Da disse foreninger traditionelt har vanskeligt ved at rekruttere

bestyrelsesmedlemmer fra egne rækker og inden for kommunens

grænser, ydes der følgende grundtilskud til hver forening:

Brønderslev Handicap Idræt: kr. 11.514 (2016 beløb)

Hjallerup Handicap Idræt: - 11.514 (2016 beløb)

Brønderslev Tandemklub: - 2.879 (2016 beløb)

BIFOS: - 2.879 (2016 beløb)

Beløbet udbetales hvert år og pristalsreguleres.

Hjælpere

Der ydes 100% tilskud til dækning af kørselsgodtgørelse til hjælpere

efter forudgående aftale med Team Fritid og Kultur.

Kørselstilskud

Der kan ydes tilskud til at hente og bringe medlemmerne fra deres

bopæl til aktiviteter i deres respektive forening under følgende

forudsætning:

Man skal være medlem af en handicapforening i sit nærområde

Afstanden fra medlemmets bopæl til aktiviteten kan max. være

10 km.

Der etableres ikke kørselsordning for medlemmer uden for

kommunen

Børne- og Kulturenheden godkender kørselsordningen.

Foreningerne er ikke omfattet af reglerne i § 3, nr. 1, stk. 4, der

omhandler en reduktion af tilskud for medlemmer bosiddende

udenfor Brønderslev Kommune.

Side 4/8

2. Lederuddannelse

Stk. 1: Af dokumenterede udgifter til kursusafgift, opholds - og rejseudgifter

i forbindelse med kursus i ind- og udland for ledere, instruktører

og trænere ydes et tilskud på op til 75 %, hvis man er

ulønnet (ubeskattet) og op til 37,5 %, hvis man er lønnet (betaler

skat), jævnfør dog stk. 2.

Tilskud fra stat, organisationer og lignende skal fratrækkes, inden

udbetaling kan finde sted.

Foreningernes ansøgninger om kursustilskud skal påtegnes af

Idrætssamvirket inden de sendes til kommunen. Fristen for indsendelse

er den 15. december, men det henstilles til, at ansøgningerne

indsendes løbende.

Stk. 2: Der kan kun ydes tilskud til kurser arrangeret af Idrætssamvirket,

samt Hoved- og Specialforbundene i Danmark.

Med hensyn til kurser uden for Danmark, samt kurser arrangeret

af andre kursusudbydere, kan tilskud kun ydes, når kurset er forhåndsgodkendt

af Idrætssamvirket.

3. Aktivitetsudgifter

Aktivitetsudgifterne opgøres særskilt for Ungdomsafdelingen og

for Seniorafdelingen i den enkelte tilskudsberettigede forening og

afdeling.

Aktivitetsudgifterne er delt i 6 undergrupper, som vægtes i forhold

til hinanden med de procentsatser, der er anført bag de enkelte

undergrupper.

Der er følgende undergrupper:

Træner - lønninger 55 %

Gebyrer (excl. fortæring) 15 %

Dommer - udgifter 10 %

Kørsel og ophold uden for Region Nordjylland 5 %

Kørsel til træning i haller (holdfællesskab) 5 %

Rekvisitter til aktiviteterne 10 %

Side 5/8

Inden for hver aktivitet ydes der maksimalt 50 % i tilskud af den dokumenterede

udgift.

Inden for hver aktivitet kan der maximalt ydes et tilskud, der er 6 x medlemstilskuddet

inden for henholdsvis ungdomsafdelingen og seniorafdelingen.

Max. tilskud beregnes inden for hver kategori, og beregnes altid med 10% af

det fastsatte medlemstilskud, dvs. kr. 363 x 10% = 36,30 kr. (2017).

Tilskuddet omfatter kun medlemmer under 25 år.

Man får udbetalt det laveste af de to maksimumbeløb inden for hver af de 6 undergrupper,

hvis samlede beløb skal respekteres.

Det maksimale beløb til den enkelte undergruppe udregnes ved at gange undergruppens

" %-sats" med det samlede beløb til aktiviteter.

Ad. Gebyr:

Der ydes tilskud til turneringer og stævner (excl. fortæring). Gælder

ikke for turneringer og stævner i udlandet.

Ad. Dommere:

Der ydes tilskud til officielle dommere til ovenstående stævner og

turneringer.

Ad. Kørsel og ophold uden for Region Nordjylland i forbindelse

ovennævnte stævner og turneringer:

A: Efter bilag fra vognmand

B: Efter billetter til offentlige transportmidler

C: Efter kørselsbilag, hvortil foreningen har ydet tilskud, dog max.

statens laveste takst. Det er en forudsætning for tilskud, at der

sker samkørsel fra foreningens hjemsted. Det til formålet udarbejdet

skema til udbetaling af kørsel skal benyttes, og kan hentes

på både Idrætssamvirkets og kommunens hjemmesider.

D: Udgifter til ophold i forbindelse med turnering og stævner over

flere dage. Forudsætning: Udgiften til D må ikke overstige udgiften

til A, B, eller C, hvis foreningen havde valgt denne løsning.

Side 6/8

Ad. Kørsel til haller (træning)

A: med vognmand, hvis afstanden mellem klubberne er over

10 km.

Kørsel til haller for foreninger uden hal i lokalområdet

Der kan til dette undtagelsesvis ydes op til 100 % af udgiften.

Det forudsættes, at der er en afstand på 10 km eller derover.

B: Holdfællesskaber ( kun ungdom ) inden for Brønderslev kommune

Holdfællesskabet skal være godkendt af forbundet.

Der kan ydes op til 50 % af udgiften til transport NB: max. 6 x

medlemstilskud.

§ 4 Tilskud til lokaler og anlæg:

Tilskud til egne- og lejede lokaler ydes efter Folkeoplysningslovens bestemmelser

med følgende tilføjelse:

Der ydes tilskud med 65 % af de tilskudsberettigede udgifter.

For medlemmer over 25 år sker der reduktion i forhold til, at 6 børn giver 1

voksen fri.

Der ydes tilskud til udgifter til vedligeholdelse/tilsyn og drift af lysanlæg efter

samme regler.

Vedligeholdelsesudgifter, der overstiger kr. 50.000 til et enkelt projekt, kan ikke

forventes godkendt som tilskudsberettiget, såfremt foreningen ikke på forhånd

har ansøgt Brønderslev Kommune om godkendelse af udgiften (jfr. folkeoplysningslovens

§ 28).

Haltimer

Fra og med 2016 gælder samarbejdsaftalen for haller som grundlag for haltimer.

Der henvises til denne aftale.

Side 7/8

§ 5 Høring/udtaleret:

Idrætssamvirket kan stille forslag til budget og afgiver udtalelse til budgetforslag.

Foreningernes ønsker til nye anlæg eller anlægsforbedringer:

Idrætssamvirket afgiver forslag til prioritering af fremsendte ønsker i forhold det

på budgettet afsatte anlægsbeløb.

Idrætssamvirket afgiver endvidere udtalelse til ansøgning fra foreninger om tilskud

til anlægsudgifter.

§ 6 Mødestruktur for møder mellem Idrætssamvirket og Fritids- og Kulturudvalget:

Der afholdes et årlig møde mellem samvirkerne og Fritids- og Kulturudvalget.

Samvirkerne indkaldes hver for sig, og tidspunkt fastlægges i samarbejde mellem

udvalget og fagenheden.

§ 7 Ikrafttræden, ophævelse m.v.

Brønderslev ordningen er gældende fra 15. april 2018.

Ordningen kan af begge parter opsiges med 6 måneders varsel.

§ 8 Tvivlsspørgsmål:

Alle tvivlsspørgsmål vedrørende denne ordning afgøres af Byrådet efter indstilling

fra Fritids- og Kulturudvalget.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brønderslev Ordningen er revideret og godkendt i samarbejdsudvalget for Folkeoplysningen på mødet den 14. marts 2017, og i Fritids- og Kulturudvalget den 5. oktober 2017.

 

 

 

Ultimate Web