Idrætssamvirket Brønderslev

 

Beretning for 2008

 

Indledning

 

Idrætssamvirket Brønderslev (ISB) har i 2008 haft et begivenhedsrigt år. Vi har bl.a. optaget nye foreninger, vi har lavet en ny samarbejdsaftale med kommunen, vi har været involveret i nye anlægsprojekter, og vi har medvirket ved opstarten af en ny svømmeklub i Brønderslev, efter Brønderslev Svømmeklubs konkurs.

 

Aktuelt skulle samtlige vores medlemsforeninger have indsendt indberetning for 2008, men det er desværre ikke sket. Der er flere begrundelse herfor. Bl.a. manglende godkendelse af regnskab på egen generalforsamling osv. For at imødekomme foreningerne på dette område, vil vi stille forslag om en ændring af ISBs vedtægter m.h.t. tidspunktet for afholdelse af generalforsamling.

 

Den 31.12.2008 var 77 foreninger tilsluttet ISB. Antallet af aktive medlemmer i foreningerne udgør ca. 8.500 under 25 år, og ca. 5.500 over 24 år. Nedgangen i antallet af medlemmer i forhold til 2007 skal ses i lyset af, at ca. 3.000 medlemmer af den tidligere Brønderslev Svømmeklub enten har lagt deres idræt på hylden, eller også har de søgt til andre klubber i Nordjylland.

 

 

Nye medlemmer

 

De nye medlemmer af ISB er: Dronninglund Golfklub, Jerslev Billard Klub, og BSK08.

 

 

Ny samarbejdsaftale

 

I 2008 indgik Brønderslev Kommune og Idræts- og Spejdersamvirket en ny samarbejdsaftale. Aftalen træder i stedet for aftalen af 2007. Aftalen har virkning fra og med 2009.

 

Aftalen betyder, at ansøgning om kursustilskud skal afleveres til ISB senest den 15. december af hensyn til kommunens regnskabsaflæggelse.

 

Indberetninger med bilag fra foreningerne skal være ISB i hænde senest den 1. marts.

 

Kommunen udbetaler tilskud med 90 % i a conto til foreningerne senest ved udgangen af marts måned. De resterende 10 % udbetales, når bilagene er gennemgået – dog senest den 1. september i året.

 

 

Kurser

 

I 2008 blev der udbetalt i alt 358.421 kr. til kurser. En glædelig stigning på 75.352 kr. 30 foreninger

har fået kursustilskud.

 

 

Budget 2009

 

I forhold til 2008 blev budgetrammen for Brønderslev ordningen nedsat med 210.000 kr.  Totalt set får det nok ingen mærkbar betydning, idet det totale beløb er et rammebeløb. P.g.a. Brønderslev Svømmeklubs konkurs er antallet af medlemmer blevet mindre.

 

ISB har tilkendegivet over for Brønderslev kommune, at vi anser besparelsen for uheldig, idet fritidslivet i stor udstrækning er baseret på frivilligt/ulønnet arbejde. Hertil kommer, at besparelser på Brønderslev Ordningen på sigt vil betyde, at der skal afsættes flere penge til sundhed, forebyggelse, og indsatsen over for udsatte børn og unge.

 

Brønderslev Golfklub er blevet frataget 240.000 kr., som man årligt har fået i tilskud til banepasning. ISB kan ikke, for så vidt angår 2009, ændre på denne beslutning. Vi vil sammen med Brønderslev Golfklub og Dronninglund Golfklub udarbejde et oplæg til politikerne, så vi kan få en for alle parter tilfredsstillende løsning på problemet.

 

 

Anlægsønsker

 

I forbindelse med ISB løbende opdatering af foreningernes anlægs- og vedligeholdelsesønsker, har vi set mange spændende projekter for perioden 2009 – 2013. Projekter der i mange tilfælde ser på muligheder frem for begrænsninger. Vi vil fremover indhente anlægs- og vedligeholdelsesønsker fra foreningerne, idet det er vigtigt, at vi løbende kan følge med i de aktuelle og kommende behov inden for området. Til og med 2013 er der anlægsønsker for ca. 23.000.000 kr. og vedligeholdelses -ønsker for ca. 1.200.000 kr.

 

 

 

 

Fritidsanlæg

 

ISB har støttet Klokkerholm Idrætsforening vedr. opførsel af et nyt klubhus, idet det gamle var i en miserabel forfatning. Projektet er nu igangsat.

 

ISB har indstillet til kommunen, at der opføres en ekstra hal ved Brønderslev Hallen, idet der er betydelig mangel på halkapacitet i Brønderslev by. Projektet er nu igangsat.

 

ISB har indstillet til kommunen, at der ikke ydes tilskud til Brønderslev Idrætsforening

i forbindelse med klubben ansøgning om tilskud til at opføre en hal ved BI Centret.

 

 

Fritidsavisen

 

I 2008 var 75 foreninger med i fritidsavisen. Avisen bliver husstandsomdelt, den bruges som

klassesæt, og den bruges af fritidsguiderne. Aktuelt undersøges muligheden at modernisere avisen.

 

 

Fritidsguider

 

Fritidsguiderne lavede i 2008 et stort og betydningsfuldt arbejde til gavn for de børn og unge,

som har svært ved at komme i gang med foreningslivet. Guidernes arbejde har stor betydning, når antallet af udsatte børn og unge skal nedbringes.

I forbindelse med kommunens budgetlægning for 2009 blev der i første omgang ikke plads til

at bevare ordningen, men efterfølgende fandt han en løsning, så ordningen kunne fortsætter i en revideret udgave.

 

 

Priser

 

Brønderslev Kommunes Fritidspris 2008:

 

Præstationsprisen:

Bjarne Axelsen, bordhockey.

Johnny Sort Jensen, billard.

Kristina Højen Andersen, judo.

 

 

 

Frivilligprisen:

Simon Aagård, håndbold.

Helle Kirketerp, judo.

Margit Chemnitz, Klokkerholm.

 

 

Initiativer fra Idrætssamvirket Brønderslev

 

ISB vil i det kommende år afholde møde med samtlige foreninger m.h.p. at undersøge interessen for at lave en fritidspulje.

 

ISB vi i løbet af året komme med et udspil, så vi kan få lavet en flerårsaftale med hensyn til Brønderslev Ordningen. Det er urimeligt, at vores foreninger først i slutningen af året kan lave budget for det kommende år.

 

ISB har taget initiativ til, at der gøres en indsats for at forenings- og privatbaserede motions-klubber bliver dopingfri.  Vi har i alt 5 klubber, hvoraf de 2 er med i en ordning under DGI. Klubberne har tilkendegivet, at de er positiv overfor indsatsen.

 

ISB vi i den kommende tid sætte fokus på ”børneattester”. Det er vigtigt, at loven på dette område overholdes.

 

ISB har ikke kopi af vedtægterne fra alle vores tilsluttede foreninger. De manglende vedtægter vil vi indhente i løbet af 2009.

 

 

Afslutning

 

ISB vil gerne takke alle de frivillige ledere og instruktører, som yder en uvurderlig indsats for fritidslivet i kommunen.

 

En tak skal også lyde til Fritids & Kulturforvaltning og Fritids & Kulturudvalget, der ihærdigt har arbejdet for de bedst mulige forhold for vores foreninger. Endvidere en tak til vores lokale journalister, der altid har været velvillig når information og debatemner skulle i medierne.  

 

 

24.3.2009                                                 Bestyrelsen

Ultimate Web