Referat af ordinær generalforsamling for

Idrætssamvirket Brønderslev

torsdag den 29. april 2010 kl. 19.00 i Hjallerup Idrætscenter

 

 

Dagsorden:

 

1.      Valg af dirigent.

                      2.   Navneopråb og valg af to stemmetællere.

3.      Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

                      4.   Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

                      5.   Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent.

                      6.   Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:

                                            Svend Erik Trudslev, formand (modtager genvalg)

                                            Søren Krog Jensen (modtager genvalg)

                                            Stine O. Jensen (modtager ikke genvalg)

                            Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

7.   Valg af revisorer. På valg er:

                                            Flemming Kvist

                             Valg af 1 revisorsuppleant.

                        8.   Eventuelt.

 

 

Referat:

Ad. 1: Valg af dirigent

Søren Krog Jensen blev valgt som dirigent.

 

Ad. 2: Navneopråb og valg af to stemmetællere

2 stemmetællere: Karen og Kim

 

Ad. 3: Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Formanden Svend Erik Trudslev fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen kan læses på ISBs hjemmeside – www.isb.dk.

Ang. kursusansøgninger så blev foreningerne påmindet om fristen for aflevering af skemaer, inden d. 15. december.

Kommentarer/Spørgsmål til beretningen:

Ang. Doping: Hvor mange besøg har der været i 2009 i Kommunen?

Halproblematikken, BI-hallen (behovsanalyse)

God beretning, kommer godt omkring

Problematikken v. børn/unge som fritidsguiderne kommer rundt med i foreningen, kræver socialpædagogisk tilgang.

 

 

Ad. 4: Kassereren aflægger det reviderede regnskab

Regnskabet godkendt.

Ang. kursus puljen, så udbetales der i første omgang 75% til foreningerne, så puljen ikke bliver brugt og alle foreninger kan få støtte. Bliver puljen ikke brugt, bliver den efterfølgende delt ud til foreningerne.

       

Ad. 5: Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent

Ingen indkomne forslag.

Kontingtet forsætter uændret.

                     

 

Ad. 6: Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

Ny valgt: Ole Pedersen (DIF Tennis) er valgt til bestyrelsen i stedet for Stine O. Jensen.

Svend Erik Trudslev og Søren Krog Jensen er genvalgt i bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Niels Ove Nielsen og Stine O. Jensen

                                                   

 

Ad. 7: Valg af revisorer og revisorsuppleant

Flemming Kvist er genvalg som revisor.

Mette Holland er valgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 8: Evt.

Billigere fælles hjemmesideløsninger.

Jørgen Nielsen fra Kommunen fremlagde Kommunens nye tiltag i stedet for Fritidsavisen: Aktivfritid.

En ny fælles hjemmeside, med mulighed for at opdatere sine egne oplysninger, med bestyrelsen, holdtilbud og andet.

Det sendes ud til foreningerne, så kan man se hvad man synes..

 

 

Tak til Stine for et godt samarbejde.

Tak for fremmøde.

 

 

 

Søren Krog Jensen

diregent

 

Ultimate Web